Tratamento - ONG MESTURA
19379
page-template-default,page,page-id-19379,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Tratamento

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Denominación social: ONG MESTURA
CIF: G 15940414
Domicilio social: Avenida De Vilaboa, 158 Bajo Izquierda, 15174 A Corveira – Culleredo – A Coruña
Enderezo Electrónico: info@ongmestura.es   www.ongmestura.es

Con que finalidade tratamos os seus datos personais?

Tratar os datos personais para a correcta prestación do servizo solicitado polo usuario

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación do tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado o representante legal;

Categoría de Interesados

Usuarios; representante legal;

Categoría de datos

Datos identificativos (Enderezo electrónico, Enderezo postal, NIF / NIE / Pasaporte, Nome e Apelidos, Datos de estado civil, Teléfono, Firma, Nacionalidade, Datos familiares, Tarxeta Sanitaria, Padrón)

Circunstancias sociais; Posesións e propiedades; Características de aloxamento, vivenda; Aficcións e estilos de vida

Económicos, financieiros e de seguros (Ingresos, rentas)

Académicos e Profesionais (Formación e Titulacións, Experiencia profesional, Postos de traballo)

Durante canto tempo conservaremos os seus datos personais?

Os datos serán conservados durante o tempo necesario para a correcta prestación do servizo e/ou cando os solicite o interesado, así como para atender as responsabilidades que se pudieran derivar do mesmo, incluida cualquera outra esixencia legal.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Xunta de Galicia, Consellería de Política Social e Dirección Xeral de Política Financieira, Tesoro e fondos Europeos.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas datos personais?

  • ACCESO: Dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
  • RECTIFICACIÓN: Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • CANCELACIÓN: Dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
  • OPOSICIÓN: Dereito para evitar que tratemos os datos con determinadas finalidades ou solicitar que deixemos de facelo, aínda que só será posible nas circunstancias establecidas legalmente.
  • LIMITACIÓN NO TRATAMENTO: Dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
  • PORTABILIDADE: Dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
  • DEREITO A NON SER OBXECTO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS co fin de que non tomemos decisións sobre ti baseados unicamente no tratamento dos teus datos, que produza efectos xurídicos na túa esfera persoal ou che poida afectar de forma similar.

 

Onde poderás exercitar os dereitos?

Para o exercicio destes dereitos, poderás dirixirte por escrito adxuntando fotocopia do teu documento identificativo ao enderezo anteriormente citado, ao enderezo de e-mail: info@ongmestura.es      Para máis información: www.agpd.es

 

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:////sedeagpd.gob.es//
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

 

E ti, axúdasnos?